سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان (JUR) - اهداف و چشم انداز