سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان (JUR) - واژه نامه اختصاصی