نویسنده = وکیل حیدری ساربان
توانمندسازی گامی اساسی در جهت نیل به توسعه روستایی

دوره 27، شماره 106، خرداد 1391، صفحه 169-168

وکیل حیدری ساربان


مدل سازی الگوی فضایی کاربری اراضی شهر سرعین در افق 1400 با استفاده

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 93-116

اباذر اسمعلی عوری؛ فریدون بابائی اقدم؛ وکیل حیدری ساربان