نویسنده = حسین عساکره
شناسایی روابط فضایی روزهای گرم فراگیر در ایران زمین

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 53-70

حسن شادمان؛ حسین عساکره


اقلیم شناسی بارش ایران با استفاده از تحلیل همساز ها

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 15-26

زهره مریانجی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسین عساکره؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سعید موحدی


تحلیل شرایط جوی تؤام با بارش های تابستانه در زاگرس جنوبی

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 215-228

مجید منتظری؛ حسین عساکره؛ نصرت فرهادی؛ امیر گتدمکار


شناسایی و پهنه بندی توزیع فراوانی بارش روزانه ایران

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 1-16

سید ابوالفضل مسعودیان؛ اسماعیل نصرآبادی؛ حسین عساکره


پهنه بندی احتمال شرطی حالات بارش به شرط حالات دمایی در ایران زمین

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 86-73

حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی؛ سعیده اشرفی


توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 145-160

حسین عساکره؛ رباب رزمی قلندری


توصیف ساختار مکانی بارش سالانۀ ایران

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 15-30

حسین عساکره؛ زهره سیفی پور