نویسنده = مجید منتظری
پیش بینی تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیگنالهای اقلیمی در حوضه دز

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 261-274

امیر گندمکار؛ مجید منتظری؛ عنایت اله رحمتی؛ مهران لشنی زند


تحلیل شرایط جوی تؤام با بارش های تابستانه در زاگرس جنوبی

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 215-228

مجید منتظری؛ حسین عساکره؛ نصرت فرهادی؛ امیر گتدمکار


نواحی حرارتی ایران

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 144-135

مجید منتظری


شناسایی فصول دمایی ایران به روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 173-198

مجید منتظری؛ مجید منتظری؛ مجید منتظری