نویسنده = سعیده اشرفی
بررسی تغییرات الگوی فضایی یخبندان های دوره ای ایران

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 39-50

مهدی دوستکامیان؛ فردین قدمی؛ سعیده اشرفی


پهنه بندی احتمال شرطی حالات بارش به شرط حالات دمایی در ایران زمین

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 86-73

حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی؛ سعیده اشرفی