نویسنده = زهرا پیشگاهی فرد
اثر نومادیسم بر تکوین مرزهای سیاسی در ایران

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 25-50

افشین کرمی؛ حسن کامران؛ زهرا پیشگاهی فرد