نویسنده = مهران مقصودی
تحلیل عوامل موثر در آنومالی الگوی شبکه زهکشی تاقدیس نسار (زاگرس شمال غربی)

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 105-132

مریم جعفری اقدم؛ مهران مقصودی؛ سجاد باقری سید شکری