نویسنده = محمد دارند
شناسایی و تحلیل الگوهای ناهنجاری ضخامت سرماهای فرین ایران زمین

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 105-120

سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


مقایسه‌ی بین پایگاههای داده‌ی جهانی و منطقه‌ای بارش با پایگاه بارش اسفزاری و ایستگاهی ایران زمین

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 65-84

امیدرضا کفایت مطلق؛ ریحانه سمندر؛ هادی ظرافتی؛ محمد دارند


مدت زمان انتظار رخداد یخبندان در ایران

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 81-94

ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


شناسایی و تحلیل تغییرات شاخص‌های اقلیمِ‌کشاورزی در ایران

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 50-39

سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


تحلیل زمانی- مکانی روند روزهای فرین سرد ایران

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 56-37

محمد دارند؛ سید ابوالفضل مسعودیان