نویسنده = عبدالله سیف
بازسازی برف مرزهای کواترنر پایانی در محدوده سایت ریگ

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 193-208

محمد راهدان مفرد؛ محمدرضا ثروتی؛ عبدالله سیف