نویسنده = داریوش رحیمی
برآورد حداکثر بارش محتمل در حوضه های آبی با استفاده از مدل GSDM (حوضه آبی جهان بین)

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 215-226

سمیه خالقی دهنوی؛ ناهید آتشی؛ داریوش رحیمی؛ ناهید آتشی


تحلیل دبی رودخانه کارون با تبدیل باکس- کاکس و سری‌های زمانی

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 135-151

داریوش رحیمی؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور