نویسنده = مهران شبانکاری
بررسی ارتباط بین نوسان بارش در سواحل جنوبی دریای خزر و تغییرات فشار تراز دریا

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 134-123

امیر حسین حلبیان؛ مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری


تحلیل رفتار زمانی- مکانی پرفشار سیبری در سطح1000 هکتوپاسکال

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 67-82

مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری؛ امیر حسین حلبیان


تحلیل همدید ارتباط پرفشار جنب حاره در تراز 600 هکتوپاسکال با بارش روزانه در ایران

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 47-82

امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری