نویسنده = محمدباقر بهیار
محاسبه تبخیر و تعرق زعفران با روش پنمن مونتیث و نیازآبی آن در استان اصفهان

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 239-252

امیر گندمکار؛ ویکتوریا عزتیان؛ محمدباقر بهیار؛ حسنعلی غیور؛ زهره رجبی


تحلیل شدت – تداوم بارش در حوضه کارون بزرگ

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 1-12

محمد باقر بهیار؛ هوشنگ قائمی؛ مهناز خزایی؛ هوشنگ قائمی