نویسنده = مهدی حسام
بررسی و پیشنهاد معیار و استاندارد برنامه‌ریزی توسعه فضای سبز شهری

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 25-50

ایوب منوچهری؛ صابر محمد پور؛ حسین حاتمی نژاد؛ مهدی حسام