نویسنده = مریم شریف زاده
مقایسه شیوه های بومی و نوین مدیریتی سامانه همیاری ها: مطالعه موردی شهر ارسنجان، استان فارس

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 95-118

سیف اله امین؛ حمیدرضا ابراهیمی؛ مریم شریف زاده؛ سید محمد جعفر ناظم السادات