نویسنده = محمود حبیب اللهیان
بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه‌ای به روش آنبالاگان با استفاده از GIS (مطالعه موردی:‌ حوضه آبخیز کلات در ارتفاعات هزار مسجد)

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 241-260

محمد علی زنگنه اسدی؛ محمود حبیب اللهیان؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ مجید ابراهیمی


برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی آبخیز لاور فین(استان هرمزگان) با استفاده از سنجش از دور(RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل تجربی RUSLE

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 89-104

محمود حبیب اللهیان؛ احمد نوحه گر؛ علیرضا کمالی؛ محمود حبیب اللهیان؛ معصومه رخبین؛ احمد نوحه گر