نویسنده = Mansoor Shahvali
تعامل انسان با طبیعت: یک واکاوی هنجاری

دوره 27، شماره 107، تیر 1391، صفحه 1-33

منصور شاه‌ولی؛ احمد عابدی سروستانی