نویسنده = سعید موحدی
بررسی همزمانی پرفشار دریای سیاه و رخداد بارش روزانه در ایران زمین

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 1-16

سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان