نویسنده = ابوالقاسم امیراحمدی
بررسی شبکه های هیدروگرافی دامنه شمالی شاه جهان به لحاظ انطباق و عدم انطباق با استفاده از GIS

دوره 27، شماره 107، تیر 1391، صفحه 182-200

فاطمه جمعه دیزاوندی؛ ابوالقاسم امیر احمدی


تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم دراستان زنجان

دوره 27، شماره 106، خرداد 1391، صفحه 135-150

حسن مظفری؛ ابوالقاسم امیراحمدی