نویسنده = حامد قادرزاده
بررسی رابطه بین نوسانات اقلیمی با تراز آبخانه دهگلان

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 187-208

ناصح قادری؛ هوشمند هوشمند عطایی؛ حامد قادرزاده