نویسنده = محمدعلی احمدی شاپورآبادی
مهاجرت و سالخوردگی جمعیت روستایی ایران: چالشی فراروی توسعه پایدار روستایی

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 133-164

محمدعلی احمدی شاپورآبادی؛ احمد تقدیسی