نویسنده = محمدکاظم جباری
بررسی جغرافیایی جرایم در بخش مرکزی شهرها مورد مطالعه: بزه قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 13-32

سمیه قزلباش؛ محمدکاظم جباری؛ محمد قصری؛ محسن کلانتری