نویسنده = منصور سعیدی کیا
نقش مؤلفه های ژئومورفولوژی در تشکیل و تغذیه سفره آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت ذهاب

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 171-186

منصور سعیدی کیا؛ محمود علائی طالقانی