نویسنده = میرنجف موسوی
تحلیلی بر علل شکل‌گیری اسکان غیررسمی با استفاده از مدل تحلیل مسیر، مطالعه موردی: محله‌ی شادقلی‌خان شهر قم

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 73-88

میرنجف موسوی؛ حکیمه قنبری؛ شمس اله کاظمی زاد؛ زهره هادیانی


تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری یزد

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 27-46

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ میرنجف موسوی؛ میرنجف موسوی