نویسنده = سعید موحدی
اقلیم شناسی بارش ایران با استفاده از تحلیل همساز ها

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 15-26

زهره مریانجی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسین عساکره؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سعید موحدی


بررسی همدید کنش Iهای چرخندی بر روی ایران

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 97-112

سعید موحدی؛ رضا کاوسی