نویسنده = مسعود تقوایی
بهسازی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 165-178

اسماعیل امیدعلی؛ مسعود تقوایی؛ مسعود تقوایی؛ رسول بیدرام


تحلیل فضایی توسعه فیزیکی شهر اقلید با استفاده از روش سلسله مراتبی

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 31-52

یوسف نصیری؛ مسعود تقوایی؛ حمید قیومی محمدی؛ مسعود تقوایی


برنامه ­ ریزی فضایی در توسعه صنعت گردشگری(مطالعه موردی: استان چهار محال و بختیاری، محور بازفت)

دوره 25، شماره 96، فروردین 1389، صفحه 79-100

مسعود تقوایی؛ مسعود تقوایی؛ سید رامین غفاری؛ سید رامین غفاری