نویسنده = مجید منتظری
گرمایش جهانی و ستبرای نیمۀ زیرین هواسپهر

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 1-12

مجید منتظری؛ سید ابوالفضل مسعودیان


شناسایی فصول دمایی ایران به روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 173-198

مجید منتظری؛ مجید منتظری؛ مجید منتظری