کلیدواژه‌ها = مدل سازی
مدل سازی الگوی فضایی کاربری اراضی شهر سرعین در افق 1400 با استفاده

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 93-116

اباذر اسمعلی عوری؛ فریدون بابائی اقدم؛ وکیل حیدری ساربان