کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی تغییرات الگوی فضایی یخبندان های دوره ای ایران

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 39-50

مهدی دوستکامیان؛ فردین قدمی؛ سعیده اشرفی


شناسایی و تحلیل الگوهای ناهنجاری ضخامت سرماهای فرین ایران زمین

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 105-120

سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


بررسی روند تغییرات فراوانی روزهای همراه با توفان تندری در ایران با استفاده از روش‌های ناپارامتریک

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 33-46

مهدی بلواسی؛ سعید جهانبخش اصل؛ حمید میرهاشمی


مقایسه‌ی بین پایگاههای داده‌ی جهانی و منطقه‌ای بارش با پایگاه بارش اسفزاری و ایستگاهی ایران زمین

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 65-84

امیدرضا کفایت مطلق؛ ریحانه سمندر؛ هادی ظرافتی؛ محمد دارند


شناسایی روابط فضایی روزهای گرم فراگیر در ایران زمین

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 53-70

حسن شادمان؛ حسین عساکره


مدت زمان انتظار رخداد یخبندان در ایران

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 81-94

ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


شناسایی و پهنه بندی توزیع فراوانی بارش روزانه ایران

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 1-16

سید ابوالفضل مسعودیان؛ اسماعیل نصرآبادی؛ حسین عساکره


مقایسه دقت پیش بینی مدل های باکس- جنکینز در مدل سازی بارندگی فصلی(مطالعه موردی: ایستگاه‌های منتخب استان خوزستان)

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 61-72

محمود کاشفی پور؛ فریدون رادمنش؛ فریدون رادمنش؛ علی محمد اخوند علی؛ محمد رضا گلابی


شناسایی و تحلیل تغییرات شاخص‌های اقلیمِ‌کشاورزی در ایران

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 50-39

سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


نواحی حرارتی ایران

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 144-135

مجید منتظری


طبقه بندی الگوهای همدیدی بارش زا و خشکسالی زا در ایران زمین

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 105-122

ابراهیم فتاحی؛ ابراهیم فتاحی؛ ام السلمه بابائی فینی


اطلس اقلیم شناسی ویژگی های آماری یخبندان های ایران

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 55-66

بهلول علیجانی؛ محمود خسروی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی


بررسی تغییرات زمانی و مکانی مقدار پوشش ابر در ایران

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 85-102

احمدرضا قاسمی؛ علی اکبر رسولی؛ علی اکبر رسولی؛ سعید جهانبخش؛ سعید جهانبخش


ژئوپلیتیک ایران و تأثیر آن بر قاچاق کالا

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 49-68

‌‌صفی‌اله شاه قلعه؛ ابوالفضل عیسی‌آبادی


تحلیل زمانی- مکانی چرخندهای ایران در سال 1376 خورشیدی

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 143-162

فخری سادات فاطمی نیا؛ هوشمند عطائی


تحلیل روند سالانه آستانه بارش‌های ‌سنگین ایران

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 163-176

بختیار محمدی


تحلیل زمانی- مکانی روند روزهای فرین سرد ایران

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 56-37

محمد دارند؛ سید ابوالفضل مسعودیان


تحلیل فراوانی جبهه‌زایی در زمان رخداد بارش‌های ابر سنگین ایران

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 1-24

بختیار محمدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


بررسی تغییرات کمینه‌ها و بیشینه‌های سالانه دما در ایران

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 101-122

بهلول علیجانی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ محمد سلیقه؛ محمد سلیقه؛ اله‌بخش ریگی‌چاهی


شناسایی فصول دمایی ایران به روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 173-198

مجید منتظری؛ مجید منتظری؛ مجید منتظری