کلیدواژه‌ها = گردشگری روستایی
واکاوی اثرات گردشگری در روستای ابیانه با استفاده از تکنیک SWOT

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 31-44

کریم نادری مهدیی؛ مهری اذانی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مریم روستایی