کلیدواژه‌ها = روند
گرمایش جهانی و ستبرای نیمۀ زیرین هواسپهر

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 1-12

مجید منتظری؛ سید ابوالفضل مسعودیان


واکاوی زمانی و مکانی بارش در سرزمین عراق

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 209-224

اسماعیل رشیدی احمداباد


بررسی اقلیم بارشی جمهوری آذربایجان

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 1-14

مرضیه یونسی


اقلیم بارشی سرزمین افغانستان

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 191-202

مهدی مسترشد


شناسایی و تحلیل تغییرات شاخص‌های اقلیمِ‌کشاورزی در ایران

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 50-39

سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


بررسی روند تغییرات زمانی – مکانی دمای شبانه استان اصفهان

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 167-182

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی


بررسی تغییرات الگوی فصلی بارندگی در استان همدان

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 33-48

زهره مریانجی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سعید موحدی؛ حسین عساکره؛ علی اکبر سبزی پرور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسین عساکره؛ سعید موحدی


بررسی تغییرات کمینه‌ها و بیشینه‌های سالانه دما در ایران

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 101-122

بهلول علیجانی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ محمد سلیقه؛ محمد سلیقه؛ اله‌بخش ریگی‌چاهی


تحلیل دبی رودخانه کارون با تبدیل باکس- کاکس و سری‌های زمانی

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 135-151

داریوش رحیمی؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور