کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقایسه مدل های EPM و CSY در محاسبه فرسایش و رسوبدهی مناطق خشک و نیمه خشک: حوضه آبریز شیرین دره، شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 227-242

علیرضا فرید حسینی؛ علیرضا زارعی؛ فرید فریدانی بردسکن؛ امین علیزاده


کاربرد تکنولوژی‌های جدید در تحلیل فضایی و مکانیابی پارکینگ (مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان)

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 215-236

مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ رضا مختاری ملک‌آبادی؛ مظاهر احمدی باصری


قابلیت اقلیمی کشت زعفران در استان‌های کرمانشاه و کردستان

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 102-87

فیروز مجرد؛ محمد غفوری زاده


پهنه‌بندی مناطق حساس به فرسایش در حوضه آبخیز کن با روش پسیاک اصلاح شده و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 153-166

گلاله غفاری؛ حسن احمدی؛ حسن احمدی؛ امید بهمنی؛ علی اکبر نظری سامانی