کلیدواژه‌ها = یخبندان
مدت زمان انتظار رخداد یخبندان در ایران

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 81-94

ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


اطلس اقلیم شناسی ویژگی های آماری یخبندان های ایران

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 55-66

بهلول علیجانی؛ محمود خسروی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی