کلیدواژه‌ها = اکوتوریسم
نقش اکوتوریسم در فرصتهای شغلی و افزایش درآمد (نمونه موردی

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 137-152

زهرا سلطانی؛ احمد تقدیسی؛ صدیقه کیانی


بررسی و تحلیل جاذبه‌ها و پتانسیل‌های اکوتوریسمی شهرستان ارومیه با استفاده از مدل استراتژیک SWOT*

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 107-142

اسکندر صیدایی؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ نصرت مرادی؛ حسنعلی غیور


تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم دراستان زنجان

دوره 27، شماره 106، خرداد 1391، صفحه 135-150

حسن مظفری؛ ابوالقاسم امیراحمدی


تحلیلی بر وضعیت گردشگری شهرستان نورآباد ممسنی

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 49-78

یونس غلامی بیمرغ؛ سید علی موسوی؛ حمید رضا وارثی