کلیدواژه‌ها = پهنه بندی
بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه‌ای به روش آنبالاگان با استفاده از GIS (مطالعه موردی:‌ حوضه آبخیز کلات در ارتفاعات هزار مسجد)

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 241-260

محمد علی زنگنه اسدی؛ محمود حبیب اللهیان؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ مجید ابراهیمی


بررسی و تحلیل تغییرات زمانی- مکانی یخبندان در حوضه زاینده رود

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 147-164

اقدس اصلانی؛ کمال امیدوار


پهنه بندی احتمال شرطی حالات بارش به شرط حالات دمایی در ایران زمین

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 86-73

حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی؛ سعیده اشرفی


ارزیابی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONA

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 1-14

احمد نوحه گر؛ احمد نوحه گر؛ احمد نوحه گر؛ محمد کاظمی


اطلس اقلیم شناسی ویژگی های آماری یخبندان های ایران

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 55-66

بهلول علیجانی؛ محمود خسروی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی


تحلیل تغییرات زمانی و مکانی بارش های سالانه ایران

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 205-224

علی اکبر رسولی؛ احمد رضا قاسمی؛ رقیه روشنی؛ احمد رضا قاسمی