کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
واکاوی اثرات گردشگری در روستای ابیانه با استفاده از تکنیک SWOT

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 31-44

کریم نادری مهدیی؛ مهری اذانی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مریم روستایی


توانمندسازی گامی اساسی در جهت نیل به توسعه روستایی

دوره 27، شماره 106، خرداد 1391، صفحه 169-168

وکیل حیدری ساربان


نقش ناحیه صنعتی راونج در توسعه روستایی دهستان دودهک

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 101-124

اسکندر صیدایی؛ سیدحسن جلالی