کلیدواژه‌ها = تحلیل خوشه‌ای
شناسایی گونه هواهای جزیره ابوموسی

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 25-38

سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ ناهید آتشی


تحلیل رفتار زمانی- مکانی پرفشار سیبری در سطح1000 هکتوپاسکال

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 67-82

مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری؛ امیر حسین حلبیان


تعیین سطح بندی توسعه و اولویت برنامه‌ریزی فضایی دهستان‌های استان اصفهان

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 1-18

-فرحناز ابوالحسنی؛ اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ ملیحه ایزدی


شناسایی فصول دمایی ایران به روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 173-198

مجید منتظری؛ مجید منتظری؛ مجید منتظری


تحلیل همدید ارتباط پرفشار جنب حاره در تراز 600 هکتوپاسکال با بارش روزانه در ایران

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 47-82

امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری


تحلیل همدید ارتباط پرفشار آزور با دماهای بیشینه ایران

دوره 25، شماره 96، فروردین 1389، صفحه 51-78

امیرحسین حلبیان