کلیدواژه‌ها = اصفهان
برآورد خط فقر و بررسی تغییرات آن در مناطق روستایی استان اصفهان

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 91-114

علی اکبر سلیمان نژاد؛ فرهاد خداداد کاشی


تأثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران خارجی: مورد مطالعه شهر اصفهان

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 47-66

محمدرضا جلیلوند؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی