کلیدواژه‌ها = رضایتمندی
بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 122-103

شهرام مهدوی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ سمانه مسیبی


بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی کاربری های تفریحی-فراغتی در شهرهای گردشگری(نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 36-54

مصطفی قدمی؛ خدیجه محمدی سوادکوهی؛ آزاده عظیمی؛ امین فرجی ملائی