کلیدواژه‌ها = مشهد
تحلیل توزیع فضایی قیمت مسکن در شهر مشهد

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 37-52

امیر اسدی؛ محمد رحیم رهنما


تحلیل و سنجش سطوح توسعه برخورداری شهری، موردشناسی: شهر مشهد

دوره 24، شماره 95، تیر 1388، صفحه 29-54

عیسی ابراهیم‌زاده؛ محمدحسین سرایی؛ محمدحسین سرایی؛ محمد اسکندری ثانی