کلیدواژه‌ها = تبریز
بررسی وضعیت و شدت وارونگی های سطح پایین شهر تبریز طی دوره 2004 تا 2008

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 45-54

سعید جهانبخش اصل؛ رقیه روشنی


تحلیل سینوپتیکی یخبندان‌های بهاره تبریز (مطالعه موردی: سرمای بهار 1382 و 1383)

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 1-24

احمدرضا قاسمی؛ سعید جهانبخش؛ سمیه رضایی؛ سعید جهانبخش؛ معصومه تدیّنی


تحلیلی بر الگوی توسعه ناموزون تبریز

دوره 26، شماره 100، فروردین 1390، صفحه 31-54

محمدرضا پورمحمدی؛ محمد جام کسری