کلیدواژه‌ها = دما
اثر دما و طول روز بر سرعت مراحل نمو گلرنگ

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 181-192

جواد خوشحال؛ محمدرضا شهسواری؛ طلعت یساری


ریزش برف و ارتباط آن با دما در استان کردستان

دوره 26، شماره 100، فروردین 1390، صفحه 55-70

مژده پدرام؛ هوشنگ قائمی؛ هوشنگ قائمی؛ اکرم هدایت دزفولی؛ افسانه مرتضوی