کلیدواژه‌ها = تکتونیک
شواهد ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال درطاقدیس پیکلا

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 207-222

محمد علی زنگنه اسدی؛ فریبا همتی؛ شهرام بهرامی


بررسی تاثیر تکتونیک در ویژگیهای مورفومتریک شبکه زهکشی و سطوح مثلثی شکل تاقدیس دنه خشک

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 197-210

سیاوش شایان؛ سیاوش شایان؛ شهرام بهرامی


تحلیل عوامل موثر در آنومالی الگوی شبکه زهکشی تاقدیس نسار (زاگرس شمال غربی)

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 105-132

مریم جعفری اقدم؛ مهران مقصودی؛ سجاد باقری سید شکری