کلیدواژه‌ها = استان هرمزگان
بررسی وضعیت مسکن گروه‌های درآمدی و برآورد مسکن گروه‌های کم درآمد(نمونه موردی استان هرمزگان)

دوره 25، شماره 98، خرداد 1389، صفحه 29-56

کرامت‌اله زیاری؛ حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز؛ محمد آقاجانی