کلیدواژه‌ها = چرخند
بررسی همدید کنش Iهای چرخندی بر روی ایران

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 97-112

سعید موحدی؛ رضا کاوسی


شناسایی و معرفی الگوهای همدیدی موجد ترازهای توفانی بالاتر از نیم متر در سواحل جنوبی خزر

دوره 24، شماره 95، تیر 1388، صفحه 131-152

جواد خوشحال؛ جواد خوشحال؛ عبدالعظیم قانقرمه