کلیدواژه‌ها = ارتفاع ژئوپتانسیل
بررسی همدید کنش Iهای چرخندی بر روی ایران

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 97-112

سعید موحدی؛ رضا کاوسی


تحلیل رفتار زمانی- مکانی پرفشار سیبری در سطح1000 هکتوپاسکال

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 67-82

مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری؛ امیر حسین حلبیان


تحلیل زمانی- مکانی چرخندهای ایران در سال 1376 خورشیدی

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 143-162

فخری سادات فاطمی نیا؛ هوشمند عطائی


تحلیل همدید ارتباط پرفشار جنب حاره در تراز 600 هکتوپاسکال با بارش روزانه در ایران

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 47-82

امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری


تحلیل همدید ارتباط پرفشار آزور با دماهای بیشینه ایران

دوره 25، شماره 96، فروردین 1389، صفحه 51-78

امیرحسین حلبیان