کلیدواژه‌ها = عدالت فضایی
سنجش الگوی توزیع فضایی خدمات شهری در منطقه 5 شهر تهران به کمک مدل آنتروپی و ویلیامسون

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 17-28

زیبا پرنون؛ لیلا واحدیان بیکی؛ حسین حاتمی نژاد


تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری یزد

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 27-46

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ میرنجف موسوی؛ میرنجف موسوی