کلیدواژه‌ها = شهر یزد
بررسی وضعیت اختلاط کاربری در فضای شهری خیابان کاشانی شهر یزد و راهکارهای ارتقای آن

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 1-24

نجما اسمعیل پور؛ زهرا فخارزاده؛ الهام کارآموز


تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری یزد

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 27-46

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ میرنجف موسوی؛ میرنجف موسوی