کلیدواژه‌ها = جدول توافقی
بررسی صحت و دقت طرحواره های مختلف مدل WRF و ارزیابی پیش‌بینی بارش در ایران زمین

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 187-194

زهرا سیفری؛ سیده مژگان قاضی میرسعید؛ مجتبی ذوالجودی


تحلیل همدید ارتباط پرفشار جنب حاره در تراز 600 هکتوپاسکال با بارش روزانه در ایران

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 47-82

امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری