کلیدواژه‌ها = بارش روزانه
بررسی همزمانی پرفشار دریای سیاه و رخداد بارش روزانه در ایران زمین

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 1-16

سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


بررسی ارتباط بین پارامترهای مهم ابر و بارش روزانه در ایران

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 23-42

علی اکبر رسولی؛ علی اکبر رسولی؛ سعید جهانبخش؛ سعید جهانبخش؛ احمد رضا قاسمی


تحلیل همدید ارتباط پرفشار جنب حاره در تراز 600 هکتوپاسکال با بارش روزانه در ایران

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 47-82

امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری